ครูโบว์ยินดีต้อนรับค่ะ เรามาร่วมเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกันนะคะ
ร่วมเรียนรู้ภาษาไทย กับครูโบว์กันค่ะปฏิทิน

เวลาทำการ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Hit Counter
Hit Counter Counter
/

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัดครั้งที่ ๑๐


แบบฝึกหัดครั้งที่ 10 (ลอกโจทย์และคำตอบทุกข้อนะ)
1. ใครคือผู้แต่งสามัคคีเภทคำฉันท์
ก.นายชิต บุรทัต
ข. นายถนอม เกยานนท์
ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ง.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมพระวชิรญาณวงศ์
2. ผู้ประพันธ์เรื่องสามัคคีเภทคำฉันท์อาศัยเค้าเรื่องมาจากเรื่องใดในมหาปรินิพพานสูตร
ก.หนังสือธรรมจักษุ
ข.พระมหากาพย์มหานิกาย
ค.บาลีอรรถกถามหานิกายวรรค
ง.สุมังคลาวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกายมหาวรรค
3. ผู้ที่แปลและเรียบเรียงหนังสือในข้อ ๒ คือใคร
ก.พระธรรมปิฎก ข.ขุนสุนทรภาษิต
ค.พระสุคุณคณาภรณ์ ง.ขุนสุนทัดอักษรสาร
4. แรงบันดาลใจของการแต่งสามัคคีเภทคำฉันท์มาจากอะไร
ก.การได้อ่านพระราชนิพนธ์คำนำในอิลราชคำฉันท์ ข.การได้อ่านมหาปรินิพพานสูตร
ค.การได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ง.การได้สอบเปรียญธรรม
5. ผู้เสนอให้สามัคคีเภทคำฉันท์ใช้เป็นแบบเรียนคือ
ก.ขุนนัยวิจารณ์ ข.ขุนสุนทรภาษิต
ค.ขุนสันทัดอักษรสาร ง.ขุนพิสูจน์อักษรสาร

6. นายชิต บุรทัต เกิดเมื่อใด
ก. พ.ศ. ๒๔๓๕ ข.พ.ศ. ๒๔๓๘
ค.พ.ศ. ๒๔๔๖ ง.พ.ศ. ๒๔๕๖
7. นายชิต บุรทัต เขียนเรื่องปลุกใจให้คนรักชาติลงในหนังสือใด
ก. ศรีกรุง ข.พิมพ์ไทย
ค.สมุทรสาร ง. พิมพ์รายวัน
8. ผู้ที่ทรงพระราชทานามสกุลใก้นายชิตว่า "บุรทัต" คือใคร
ก.พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ข.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ค.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ง.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
9. ข้อใดมิใช่นามแฝงของนายชิต บุรทัต
ก.แมวคราว ข.เจ้าเงาะ
ค.ไก่เขียว ง.เอกชน
10. นายชิต บุรทัตชอบกระทำอะไรก่อนแต่งบทประพันธ์
ก. เล่นหมากรุก ข. ดื่มสุรา
ค. ม่องเที่ยว ง.เล่นสักวา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น