ครูโบว์ยินดีต้อนรับค่ะ เรามาร่วมเรียนรู้ภาษาไทยด้วยกันนะคะ
ร่วมเรียนรู้ภาษาไทย กับครูโบว์กันค่ะปฏิทิน

เวลาทำการ

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

Hit Counter
Hit Counter Counter
/

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัดครั้ที่ 12 สืบค้นศัพท์น่ารู้ (สามัคคีเภทคำฉันท์)


แบบฝึกหัดครั้งที่ 12
เรื่องสามัคคีเภทฉันท์ (คำศัพท์)
คำสั่ง ให้นักเรียนจับคู่คำและความหมายด้วยกรนำตัวอักษรหน้าความหมายมาเติมลงในที่ว่างหน้าข้อ
.....1. สิกขสภา ก. ตามลำดับ
.....2. กระทู้ ข. การตัดขาด
.....3. วัญจโนบาย ค. ละมุนละม่อม
.....4. อนุกรม ง. กลับ
.....5. รโหฐาน จ. ห้องเรียน
.....6. วาทประเทือง ฉ.แนะนำ,สั่งสอน
.....7. นิวัต ช. อุบายหลอกลวง
.....8. ประศาสน์ ซ. พูดรู้กันดีแล้ว
.....9. พิเฉท ฌ. ถามตามเรื่องที่มีมา
.....10.เสาวภาพ ญ. ที่สงัด,ที่ลับ
.....11. ดนัย ฎ. การแตก,การทำลาย
.....12. ถามนยมาน ฏ. ข้อความ
.....13. ภิทนะ ฐ. เดือดร้อน
.....14. ปริยาย ฑ. ขลาด,กลัว
.....15. ภีรุก ฒ. ลูกชาย
.....16. อนัตถ์ ณ. ไม่เป็นประโยชน์
.....17. อาดูร ด. โดยทางอ้อม
.....18. ปรากรม ต. ระหว่างป่า
.....19. ภูมิศ ถ.ไม้ไผ่
.....20. พระบัณฑูร ท. บรรเทา
.....21. วนันดร ธ. วันรุ่งขึ้น
.....22. อุฬุมป์ น. ความเพียร,ความบากบั่น
.....23. เวฬุ บ. ฝูงชน
.....24. วินุท ป. ธุระอันหนักยิ่งที่ต้องกระทำ
.....25. ทิวรุ่ง ผ. พระราชา
.....26. สมัครภาพ ฝ. แพ
.....27.นรนิกร พ. ความข่มใจ
.....28. ภาโรปกรณ์ ฟ. คำสั่ง
…... 29. ทม ภ. ที่ซึ่งมีความสุข
.....30. สุขาลัย ม. ความพร้องเพรียง

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แบบฝึกหัดครั้ที่ 11(สามัคคีเภทคำฉันท์)


กิจกรรมที่2 อ่านอย่างมีวิจารณญาณ

1.การกระทำของวัสสการพราหมณ์น่ายกย่องหรือไม่ เพราะเหตุใด
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.วัสสการพราหมณ์ดำเนินการอย่างไรในแคว้นลิจฉวี
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3.แคว้นลิจฉวีตกเป็นเมืองขึ้นของแคว้นวัชชีเพราะเหตุใด
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
4.หากให้นักเรียนเลือกเป็นตัวละรในเรื่องนี้ 1 ตัว นักเรียนอยากเป็นใคร เพราะเหตุใด
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................